ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระทวีกิจ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้างานพลาสติก ประเภทหูหิ้วกระสอบพลาสติกและเหรียญติดกระสอบข้าวส่งออกเครื่องจักรงานพลาสติก ส่งออกทุก ชนิด และเม็ดพลาสติกต่างๆ

        โดยห้างฯมีประวัติเป็นมาโดยสังเขบดังนี้ ในปี พ.ศ. 2531 มีการ จัดตั้งบริษัท แกรน มอลว์โรว์ พลาสติกอิน
ดัสตรี้ จำกัดขึ้นที่ ถ.ประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯโดย นายสุวิทย กิจเจริญสาธิต เพื่อประกอบธุรกิจใน
การจำหน่ายเครื่องจักรงานพลาสติก และอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ หลังจากการดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งได้เล็งเห็น
ช่องทาง ในการดำเนินธุรกิจใหม่จากบริษัทร่วมเครือที่ประกอบธุรกิจประเภทส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ จึงมี
การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

          และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 จึงมีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระทวีกิจขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจในการจำ
หน่ายหูหิ้วกระสอบพลาสติก และเหรียญติดกระสอบข้าวเพื่อรับรองกลุ่มลูกค้าข้าวส่งออกต่างประเทศ และจำหน่ายสินค้า ประเภทงานฉีดพลาสติกเครื่องจักรงานเม็ดพลาสติก และเม็ดพลาสติกอีกด้วย 

          และในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนกรรมการผู้บริหารจากเดิมมา เป็นนาง เขมณัฎฐ์ กิจเจริญสาธิต และทางห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระทวีกิจ ยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดไป